St. Merløse IF - Gymnastik
Vedtægter

St. Merløse IF - Gymnastik

  §1.
  Foreningens navn er St. Merløse IF-Gymnastik og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.
 
  §2.
  Foreningens formål er, at give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig i gymnastik og dermed øge interessen herfor, samt for det sociale samvær blandt foreningens medlemmer.
 
  §3.
  Foreningen er medlem af det for sporten relevante specialforbund.
 
  §4.
  Som medlem af foreningen kan optages enhver uberygtet person, der vil overholde denne vedtægts bestemmelser, og som ikke er i restance i andre foreninger.
 
  §5.
  For medlemskab i foreningen betales kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
 
  §6.
  Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med en måneds varsel.
 
  §7.
  Et medlem, der er i restance, har ingen stemmeret i foreningens anliggender. Ved restance ophører medlemskabet.
 
  §8.
  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. En eksklusion skal meddeles skriftligt til medlemmet. Samtidig med eksklusionen, skal den ekskluderede gøres bekendt med, at eksklusionen behandles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke sagen.
 
  §9.
  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års april måned med følgende dagsorden:
  1. valg af dirigent
  2. formandens beretning
  3. forelæggelse af revideret regnskab
  4. indkomne forslag
  5. valg af bestyrelse og 1 suppleant
  6. valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  7. eventuelt
 
  Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 
  Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, undtaget jf. §7.
 
  §10.
  For vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. I alle øvrige tilfælde, er almindeligt stemmeflertal afgørende ved afstemninger.
 
  §11.
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret begæring herom til formanden
 
  Indkaldelsen skal ske senest 2 uger efter begæringens fremkomst og med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
 
  §12.
  Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer og en bestyrelsesmedlem.
 
  På ulige år er formand og sekretær på valg, og på lige kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.
  Bestyrelsessuppleanter er ligesom revisorer og revisorsuppleanter på valg hvert år.
 
  Valgbare til posterne er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.
  Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, under ansvar overfor generalforsamlingen.
  Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol.
  Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
 
  §13.
  Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
 
  §14.
  Foreningens regnskab følger kalenderåret.
 
  Foreningens regnskab skal føres efter god regnskabsmæssig skik.
  Årsregnskabet skal fremsendes skriftligt og med revisorernes påtegning sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 
  Kontingentbetalingen skal registreres på en sådan måde, at registreringen samtidig kan fungere som medlemskartotek.
 
  §15.
  Foreningen kan ikke opløses så længe mindst 3 medlemmer ønsker at fortsætte den.
 
  Opløses foreningen, tilfalder dens aktiver Børns Vilkår.
 
 
  §16.
  Denne vedtægt vil til enhver tid være underlagt ” Folkeoplysningsloven”.
 
  Vedtaget på generalforsamling, den 19. april 2023.
 
 
 
  __________________________
  Sekretær: Luisa Bülow Boje Ferrentino
 
 
  __________________________
  Formand: Sandra Fuglsang Glahder
 
 
  __________________________
  Kasserer: Sara Hartmann Kofoed Nielsen
 
 
  __________________________
  Bestyrelsesmedlem: Jeanett P. Schirrmacher
 
 
  ___________________________
  Bestyrelsesmedlem: Gitte Stoltz Anderson
 
 
 
 
  Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 19. november 1996.
  Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 30.november 2010.
  Vedtægterne er sidst ændret på generalforsamlingen den 28. april 2014.
  Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 09. april 2018.
  Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 19. april 2023.
St. Merløse IF - Gymnastik